top of page

A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N  


Privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat besproken wordt is vertrouwelijke informatie; dit is wettelijk geregeld.

Informatie aan derden wordt alleen gegeven met toestemming van de cliënt.

Momenteel maak ik géén digitaal dossier op. Mocht dit onverhoopt wel nodig zijn, dan worden deze gegevens volgens de wet 15 jaar bewaard. 

Samenwerken met andere zorgverleners

De samenwerking met huisarts en eventuele andere zorgverleners kan wenselijk zijn.

Na afloop van de behandeling kan de huisarts desgewenst schriftelijk geïnformeerd worden, hiervoor wordt eerst toestemming gevraagd aan de cliënt. Dus zonder toestemming geen overleg dan wel rapportage!

Ook indien andere behandelaren, dan de huisarts om overleg/correspondentie vragen, wordt eveneens altijd vooraf toestemming gevraagd aan de cliënt (AVG). 

Er is één uitzondering: bij (dreigend) gevaar voor de psychische gezondheid en gevolgen daarvan voor de cliënt en/of zijn omgeving, vindt tussentijds mondeling overleg plaats met de huisarts/huisartsenpost/behandelaar/crisisteam. 

Eigen verantwoordelijkheid en veiligheid

De cliënt neemt deel aan de behandeling onder eigen verantwoordelijkheid. De doelen waaraan gewerkt wordt zijn tijdens de intake besproken door cliënt en mij en staan wanneer nodig, genoteerd in de verslaglegging.

De cliënt draagt een eigen verantwoordelijkheid in het behalen van zijn/haar vooraf bepaalde doelstellingen. 

Ik ben verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke gedeelte en draag daarin zorg voor de lichamelijke, psychische en emotionele veiligheid van de cliënt tijdens de emotioneel lichaamswerk sessie(s).

Klachten

Klachten zijn altijd bespreekbaar; geef mij in een gesprek aan als er iets niet naar tevredenheid is of is verlopen.

Ik ga daar graag met u over in gesprek. Feedback zie ik als advies om waar nodig te kunnen verbeteren.

Niet verschijnen op afspraken/verzetten/afzeggen van afspraken

Indien de cliënt niet verschijnt op afgesproken datum/tijd/locatie, ben ik genoodzaakt om 100% in rekening te brengen.

Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, -liefst minimaal 24 uur tevoren - kun je kosteloos je afspraak verschuiven. 

Trajectduur

Er vinden minimaal 3 sessies plaats om te spreken van een traject. Tijdens het intakegesprek bepalen cliënt en ik gezamenlijk het doel/de doelen. Afhankelijk hiervan kan ik een inschatting maken van het aantal sessies dat nodig is. Halverwege wordt een evaluatiemoment ingepland, waarin we terugblikken op het proces/voortgang. 

Waar nodig wordt er bijgestuurd, zodat vooraf gestelde doelen in het vizier blijven. 

Betaling en facturering

Betaling gebeurt na afloop van ieder consult via een betaalverzoek (Tikkie of via digitaal bankieren). De factuur wordt indien gewenst via e-mail verstuurd. 

Wanneer niet betaald wordt kan verdere behandeling geweigerd worden.

Een tarievenlijst staat op de website vermeld.

bottom of page