Algemene voorwaarden 2020
Privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat besproken wordt is vertrouwelijke informatie; dit is wettelijk geregeld.

Informatie aan derden wordt alleen gegeven met toestemming van de cliënt.

Het dossier wordt digitaal opgemaakt en volgens de wet 15 jaar bewaard.

De cliënt dossiers zijn beveiligd.

Samenwerken met andere zorgverleners

De samenwerking met huisarts en eventuele andere zorgverleners is wenselijk.

Na afloop van de behandeling wordt de huisarts schriftelijk geïnformeerd, hiervoor wordt eerst toestemming gevraagd aan de cliënt. Dus zonder toestemming geen overleg dan wel rapportage!

Er is één uitzondering: bij (dreigend) gevaar voor de psychische gezondheid en gevolgen daarvan voor de cliënt en/of zijn omgeving, vindt tussentijds mondeling en/of schriftelijk overleg plaats met de huisarts.

Voor correspondentie over de behandeling naar andere zorgverleners dan de huisarts, wordt eveneens altijd vooraf toestemming gevraagd aan de cliënt.

 

Eigen verantwoordelijkheid en veiligheid

De cliënt neemt deel aan de behandeling onder eigen verantwoordelijkheid. De doelen waaraan gewerkt wordt zijn tijdens de intake besproken door cliënt en mij en staan genoteerd in de verslaglegging.

Ik ben verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke gedeelte en draag daarin zorg voor de lichamelijke, psychische en emotionele veiligheid van de cliënt tijdens de sessie(s).

Klachten

Klachten zijn altijd bespreekbaar; geef mij in een gesprek aan als er iets niet naar tevredenheid is of is verlopen. Ik ga daar graag met u over in gesprek. Feedback zie ik als advies om waar nodig te kunnen verbeteren.

Niet verschijnen op afspraken/verzetten/afzeggen van afspraken

Indien cliënt niet verschijnt op afgesproken datum/tijd/locatie, wordt 100% in rekening gebracht.

Een afspraak die binnen 24 uur wordt verzet of afgezegd, wordt 75% in rekening gebracht.

Een afspraak die binnen 48 uur wordt verzet of afgezegd, wordt voor 50% in rekening gebracht, tenzij er in dezelfde week of de week erna nog een mogelijkheid is om de afspraak alsnog in te plannen.

Trajectduur

Er vinden minimaal 3 sessies plaats om te spreken van een coach traject.

Betaling en facturering

Betaling gebeurt na afloop van ieder consult via factuur per mail, te voldoen binnen 7 dagen na dagtekening. Wanneer niet betaald wordt kan verdere behandeling geweigerd worden.

Een tarievenlijst staat op de website vermeld en staat in de praktijk.

  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

© 2020, Mind to Heart